Background Image

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

  La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Condicions d'ús de la web i la Política de Cookies el marc jurídic que regula l'ús del lloc web www.smartwash-in.com. La present Política de Privacitat en concret regula l'ús i tractament que SMARTWASH dóna a les seves dades de caràcter personal com a usuari del lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.smartwash-in.com passi a tenir la condició d'usuari de aquest web (en endavant, el "usuari"). El present lloc web és titularitat de la companyia de la companyia SMARTWASH. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis en el Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin nous criteris de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, SMARTWASH es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa i recomana llegir detingudament la política de privacitat sempre que s'hi accedeixi al Lloc Web.

 • CONFIDENCIALITAT

  SMARTWASH es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

 • SEGURETAT DE LES DADES

  SMARTWASH garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament RD 1720/2007.

 • PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i es recolliran en fitxer degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, el responsable és SMARTWASH, i la finalitat és la gestió dels usuaris i socis, així com la venda en línia de productes i la resolució de consultes. L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu electrònic a l'adreça: info@smartwash-in.com en tots dos casos amb la referència "Protecció de Dades", a través d'un escrit signat a l'efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

 • INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

  SMARTWASH empra cookies pròpies i de tercers com a finalitat per a realitzar anàlisis d'ús i de mesurament del lloc web per millorar els serveis.

 • COMUNICACIONS

  Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, U98 MUSIC designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l'usuari designa expressament com a domicili el que figuri en el formulari de sol·licitud. Per dur a terme la contractació, s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça de correu electrònic (e-mail) proporcionada per a les comunicacions amb SMARTWASH, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent (encara que no l'únic). En general l'usuari es compromet i obliga a tenir actualitzats de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i comunicarà, de forma fefaent, qualsevol canvi. La manca d'aquesta comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en la direcció que constava en el formulari.

 • NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

  Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

 • Llei aplicable i jurisdicció

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es desenvolupen, s'aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El simple fet de la utilització dels serveis aquest lloc web pressuposa l'acceptació expressa d'aquesta acceptació de la jurisdicció espanyola. Així mateix, i amb l'excepció del que s'expressa en el paràgraf següent, les parts que intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d'altres textos que pogués haver-hi en el lloc web, es resoldran definitivament mitjançant submissió als jutjats i tribunals amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent. El paràgraf anterior no s'aplicarà en cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s'aplicaria preferent el lloc designat en aquesta legislació.